IQ ACT - Birou de Traduceri

Servicii profesionale de traducere din municipiul Suceava

NOUA ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A TRADUCERII

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 479 din data de 1 august 2013 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 2333/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995. Acesta a intrat in vigoare pe 12.08.2013 

Actul normativ aproba un nou Regulament de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, abrogand de la data intrarii sale in vigoare. Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995.

Elaborarea regulamentului a fost necesara ca urmare a modificarilor si completarilor aduse Legii nr. 36/1995 prin Legea nr. 77/2012, precum si ca urmare a republicarii Legii nr. 36/1995 in Monitorul Oficial, partea I, nr. 72 din data de 4 februarie 2013.

Pe langa alte proceduri si activitati specifice activitatii notariale, noul regulament modifica substantial cadrul legal in ceea ce priveste efectuarea si legalizarea traducerilor, legalizarea semnaturii interpretului si traducatorului autorizat.

Subsectiunea 5 – Efectuarea si legalizarea traducerilor

Legalizarea semnaturii interpretului si traducatorului autorizat

Art. 318 – (1) Legalizarea semnaturii interpretului si traducatorului autorizat se face potrivit procedurii prevazute de lege si prezentei subsectiuni. In actele si procedurile notariale, traducerile se efectueaza de interpreti si traducatori autorizati de Ministerul Justitiei.

(2) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene pot desfasura activitatea de interpret si traducator autorizat in acte si proceduri notariale daca le-au fost recunoscute de Ministerul Justitiei certificatele sau alte documente similare care atesta calitatea de interpret si traducator autorizat in specialitatea stiinte juridice, emise/eliberate de autoritatile competente din statul de origine sau de provenienta.

Art. 319 – (1) Inscrisul care se traduce se prezinta notarului public in una dintre urmatoarele forme:

a) in original. Originalul poate fi un inscris sub semnatura privata caruia i s-a dat, dupa caz, data certa, legalizare de semnatura ori certificare, sau poate fi un inscris autentic;

b) in copie legalizata ori certificata de autoritatea competenta care detine in arhiva originalul inscrisului.

(2) Interpretul si traducatorul autorizat are obligatia de a traduce complet, fara omisiuni, textul prezentat spre traducere si de a nu ii denatura continutul si sensul. Prin text prezentat spre traducere se intelege fie o parte din textul inscrisului, fie textul inscrisului in intregime. In cazul in care se solicita traducerea doar a unei parti din textul inscrisului se va putea face doar aceasta traducere, nefiind necesara si traducerea textului inscrisului in intregime. La sfârsitul traducerii se va inscrie formula de certificare a traducerii, prin care interpretul si traducatorul autorizat va certifica exactitatea traducerii, faptul ca textul prezentat spre traducere a fost tradus in intregime, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

(3) In cazul legalizarii semnaturii interpretului si traducatorului autorizat care a efectuat o traducere din limba româna intr-o limba straina, calificarea de catre notarul public a inscrisului tradus se face pe baza datelor si informatiilor cuprinse in inscrisul in limba româna prezentat de interpretul si traducatorul autorizat intr-una dintre formele prevazute la alin. (1). In situatia in care din inscrisul prezentat in limba româna nu rezulta date si informatii suficiente pentru calificarea de catre notarul public a actului tradus, acesta respinge cererea de indeplinire a procedurii de legalizare a semnaturii interpretului si traducatorului autorizat.

(4) In cazul legalizarii semnaturii interpretului si traducatorului autorizat care a efectuat o traducere dintr-o limba straina in limba româna, calificarea de catre notarul public a inscrisului tradus se face pe baza datelor si informatiilor cuprinse in traducerea certificata de interpretul si traducatorul autorizat. In situatia in care din traducerea inscrisului nu rezulta date si informatii suficiente pentru calificarea de catre notarul public a actului tradus, acesta respinge cererea de indeplinire a procedurii de legalizare a semnaturii interpretului si traducatorului autorizat.

(5) Copia inscrisului care se traduce se anexeaza traducerii, cu aplicarea stampilei si a semnaturii interpretului si traducatorului autorizat pe marginile alaturate la imbinarea a doua file, astfel incât stampila de legatura sa fie aplicata pe toate filele inscrisului, care se numeroteaza, se capseaza, se cos sau se broseaza.

(6) Nu se poate legaliza semnatura interpretului si traducatorului autorizat daca inscrisul prezentat spre traducere, infatisat notarului public, este in copie simpla.

(7) Incheierea de legalizare a semnaturii interpretului si traducatorului autorizat se intocmeste in urma prezentarii la biroul notarului public a inscrisului care se traduce, precum si a traducerii acestuia, certificata de interpretul si traducatorul autorizat.

Art. 320 – (1) Interpretul si traducatorul autorizat care efectueaza traducerea intocmeste formula de certificare, care are urmatorul cuprins: “Subsemnatul, …………… (nume, prenume astfel cum sunt mentionate in autorizatie), interpret si traducator autorizat pentru limba/limbile straina/straine … in temeiul autorizatiei nr. … din data de …, eliberata de Ministerul Justitiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba …………….. in limba ………, ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

Inscrisul a carui traducere se solicita in intregime/in extras are, in integralitatea sa, un numar de …. pagini, poarta titlul/denumirea de ……., a fost emis de … si mi-a fost prezentat mie in intregime/in extras.

Traducerea inscrisului prezentat are un numar de  …. pagini si a fost efectuata potrivit cererii scrise inregistrate cu nr. ___ /zz.ll.aaaa, pastrate in arhiva subsemnatului.

S-a incasat onorariul de … lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ___ /zz.ll.aaaa.

INTERPRET SI TRADUCATOR AUTORIZAT ……………. (semnatura si stampila)”.

(2) Este interzisa modificarea in orice mod a formulei de certificare prevazute la alin. (1), precum si necompletarea uneia sau mai multora dintre mentiunile cuprinse in aceasta.

Art. 321 – Notarul public refuza indeplinirea procedurii legalizarii semnaturii interpretului si traducatorului autorizat daca nu sunt indeplinite cerintele prevazute de lege si de prezentul regulament.

Art. 322 – (1) In procedura de legalizare a semnaturii interpretului si traducatorului autorizat, notarul public verifica si atesta ca inscrisul prezentat pentru a fi tradus este prezentat in una dintre formele prevazute la art. 319 alin. (1), ca interpretul si traducatorul care a efectuat traducerea este autorizat conform legii, precum si faptul ca acesta a semnat traducerea si a aplicat stampila.

(2) In incheierea de legalizare a semnaturii interpretului si traducatorului autorizat, notarul public arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale, respectiv, data (anul, luna, ziua), numele si prenumele interpretului si traducatorului autorizat, prezentarea lui in persoana, calificarea actului prezentat spre traducere conform art. 319 alin. (1), precum si constatarea semnarii de catre acesta a traducerii. In situatia in care interpretul si traducatorul autorizat si-a depus specimenul de semnatura la biroul notarial, nu este necesara prezenta acestuia in fata notarului public in vederea indeplinirii procedurii.

Art. 323  – (1) Notarul public poate efectua traduceri in conditiile art. 82 alin. (2) din lege.

(2) In cazul in care traducerea se efectueaza de catre notarul public, pe lânga mentiunile prevazute la art. 322 alin. (2), in incheierea de legalizare a traducerii, notarul public certifica exactitatea traducerii, faptul ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul. Incheierea va cuprinde, de asemenea, urmatorul text: „Inscrisul a carui traducere se solicita in intregime/in extras are, in integralitatea sa, un numar de …. pagini, poarta titlul/denumirea de ……., a fost emis de … si mi-a fost prezentat mie in intregime/in extras.

Traducerea inscrisului prezentat are un numar de  …. pagini si a fost efectuata potrivit cererii scrise inregistrate cu nr. ___ /zz.ll.aaaa, pastrate in arhiva subsemnatului.

S-a incasat onorariul de … lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ___ /zz.ll.aaaa.”

Art. 324 – Notarul public poate elibera copii legalizate de pe traducerile aflate in arhiva biroului notarial in conditiile prevazute de lege si de prezentul regulament pentru indeplinirea procedurii de legalizare a copiilor de pe inscrisuri.